Klient nás oslovil s problémy stávajícího cca 2 roky starého podkroví ve 4 podlaží s mansardovou střechou. Problémy spočívali především v dlouhodobě se vyskytujících vlhkých průzích na podhledu i šikminách střechy. V letním období velké přehřívání konstrukce. V zimním období vlhnutí konstrukcí, velká spotřeba energií.

Provedením stavebně fyzikálního průzkumu jsme zjistili, že vlhké fleky na konstrukci jednoznačně signalizují špatně provedenou tepelnou izolaci podhledu. Fleky vznikali následkem pronikání chladu ke kovovému roštu sádrokartonového podhledu. Následkem toho docházelo ke kondenzaci vodní páry na kovových částech a prokreslení do interiéru. 

Tepelnou izolaci podhledu tvořila minerální izolace ve formě desek ve dvou vrstvách celkem cca 30 cm. Tyto byly uloženy tak, že jednotlivé desky byly na mnoha místech od sebe vzdáleny a vznikly tak spáry. Problém umocňil i fakt, že vrstvy izolace nebyly navzájem kolmé a vznikly tak průběžné svislé spáry. To umožňilo volný pohyb studeného resp. teplého vzduchu z prostoru nad izolací mezi jednotlivými deskami. V některých místech izolace zcela chyběla. 

Parozábrana z interierové části byla provedena, nicméně spoje byly lepeny nevhodnou spojovací páskou, která většinou neplní funkci těsného spoje. 

Zadavatel uvedl, že jako dodatečné opatření pro odstranění vlhkosti ze střešní konstrukce byly na střeše instalovány aktivní ventilační hlavice. Toto opatření v konkrétním případě stav spíše zhoršilo. Ve střešní konstrukci díky aktivním hlavicím je více proudícího vzduchu, který mohl „oplachovat“ interierový obklad vlivem netěsností izolace i její vysoké spárové průvzdušnosti. Pro správné fungování střešní konstrukce je kvalitní odvětrání důležité, nicméně vyžaduje kvalitní provedení tepelné izolace a v případě izolací s vysokou spárovou průvzdušností jako byla minerální izolace v tomto případě i překrytí izolace vzduchotěsnou membránou. 

Vzhledem k výše popsanému stavu izolace a celkovému stavu konstrukce bylo provedeno otevření sádrokartonové konstrukce v dostatečném rozsahu pro odstranění stávající izolace. Veškerá izolace ze stropu i šikmin byla odstraněna. V šikminách byla provedena kontrola odvětrání a stavu dřevěné střešní konstrukce. Odvětrání šikmin nebylo samostatně řešeno. Byl tedy vytvořen větrací kanálek pro umožnění větrání konstrukce mezi bedněním a izolací.

Po odstranění izolace byla provedena foukaná celulózová izolace CLIMATIZER PLUS® jak v šikminách, tak v celé ploše stropu. Tento materiál je vhodný z více důvodů:

  • Celistvá izolační vrstva beze spár.
  • Minimální spárová průvzdušnost – i v silně větraném střešním prostoru nemusí být překryta vzduchotěsnou izolací. Ta je v tomto případě nerealizovatelná.
  • Aktivní transport vlhkosti – důležité s ohledem na špatně provedené spoje parozábrany. Vlhkost, která do konstrukce pronikne bude izolací CLIMATIZER PLUS® vyvedena do prostoru nad izolací a díky již instalovanému aktivnímu větrání odvedena mimo střešní prostor.
  • Vysoká měrná tepelná kapacita – tato vlastnost příznivým způsobem ovlivní fázový posun teplotního kmitu. To se pozitivně projeví především snížením přehřívání konstrukce v letním období.

Před provedením foukané izolace byly vyřešeny prostupy SDK konstrukcí, především ošetření svítidel, tak aby nedocházelo k prostupu vlhkosti přes svítidla do izolace a zároveň, aby izolace nebyla v kontaktu se svítidly.
Byla provedena kontrola a oprava všech ventilačních potrubí včetně odtahu digestoře. Toto potrubí bylo uloženo pod vrstvu izolace, aby nedocházelo k jeho ochlazování a následnému vzniku kondenzátu v potrubí.
Po aplikaci foukané izolace byla vyspravena parozábrana a následně zpět namontován sádrokarton.